Photo Library >> Biodiversity

Tag: Biodiversity

 • Ivory gull (Pagophila eburnea), Izvesti Tsik Islands, Troynoy, North of Taimyr, Russia
 • Moss vegetation, high Arctic habitat, Troynoy, Izvesti Tsik Islands, North of Taimyr, Russia
 • Whether station on Troynoy, Izvesti Tsik Islands, Great Arctic Reserve, Russia (July 1993)
 • Arctic desert vegetation, Troynoy, Izvesti Tsik Islands, North of Taimyr, Russia
 • Whether station on Troynoy, Izvesti Tsik Islands, Great Arctic Reserve, Russia (July 1993)
 • Ivory gull (Pagophila eburnea) colony, Izvesti Tsik Islands, Troynoy, North of Taimyr, Russia
 • Novosiversia glacialis, Dikson, Taimyr, Russia
 • Pyasina Delta, Great Arctic Reserve, Taimyr, Russia, July 1991
 • Fishing village at the Pyasina Delta, Great Arctic Reserve, Taimyr, Russia, July 1991
 • Pyasina Delta, Great Arctic Reserve, Taimyr, Russia, July 1991
 • Pyasina Delta, Great Arctic Reserve, Taimyr, Russia, July 1991
 • Melting snow in Tundra, Sterlegova (75.26N 89.09E), Taimyr, Russia (1991)
 • Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus), Sterlegova, Great Arctic Reserve, Taimyr, Russia
 • Fox trap, Sterlegova, Taimyr, Russia
 • "Boiling" Tundra, Sterlegova (75.26N 89.09E), Taimyr, Russia (1991)
 • Track vehicle leaving traces in tundra, Sterlegova (75.26N 89.09E), Taimyr, Russia (1991)
 • Track vehicle leaving traces in tundra, Sterlegova (75.26N 89.09E), Taimyr, Russia (1991)
 • Traces of track vehicles in tundra, Sterlegova (75.26N 89.09E), Taimyr, Russia (1991)
 • Tundra with fresh snow in July, Sterlegova (75.26N 89.09E), Taimyr, Russia (1991)
 • Tundra at sea-ice-covered coast, Sterlegova (75.26N 89.09E), Taimyr, Russia (1991)
 • White snow and dark tundra, Sterlegova (75.26N 89.09E), Taimyr, Russia (1991)