Photo Library >> Peter Prokosch

Portfolio for: 'Peter Prokosch'

 • Salt plain near Etosch pan, Etoscha National Park, Namibia
 • Etoscha pan on the horizon, Etoscha National Park, Namibia
 • Souvenirs at the entrance of Etoscha National Park, Namibia
 • African souvenirs at a street North of Windhoek, Namibia
 • Burchell's Zebras (Equus quagga burchellii) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Elephants (Loxodonta africana) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Elephants (Loxodonta africana) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Elephants (Loxodonta africana) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Elephants (Loxodonta africana) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Elephants (Loxodonta africana) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Springbok (Antidorcas marsupialis), Etoscha National Park, Namibia
 • Giraffes (Giraffa camelopardalis) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Giraffes (Giraffa camelopardalis) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Blue Wildebeest (Connochaetes taurinus), Etoscha National Park, Namibia
 • Springboks (Antidorcas marsupialis), Etoscha National Park, Namibia
 • Burchell's zebra (Equus quagga burchellii), Springboks (Antidorcas marsupialis) and Ostrichs (Struthio camelus) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Bateleur (Terathopius ecaudatus), Etoscha National Park, Namibia
 • Burchell's zebra (Equus quagga burchellii), Springboks (Antidorcas marsupialis) and Blue Wildebeest (Connochaetes taurinus) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Blue Wildebeest (Connochaetes taurinus), Etoscha National Park, Namibia
 • Nests of Social Weavers (Philetairus socius), Etoscha National Park, Namibia
 • Social Weaver (Philetairus socius), Etoscha National Park, Namibia
 • Springboks (Antidorcas marsupialis) blocking the road in Etoscha National Park, Namibia
 • Springboks (Antidorcas marsupialis) blocking the road in Etoscha National Park, Namibia
 • Kori Bustard (Ardeotis kori), Etoscha National Park, Namibia
 • Southern Oryx (Oryx gazelle) and Springboks, Etoscha National Park, Namibia
 • Giraffes (Giraffa camelopardalis) and Greater Kudu (Tragelaphus strepsiceros) at waterhole, Etoscha National Park, Namibia
 • Southern Oryx (Oryx gazelle) and Burchell's zebra (Equus quagga burchellii), Etoscha National Park, Namibia
 • Blue Crane (Anthropoides paradisea), Etoscha National Park, Namibia