News > Press releases > FN-rapport slår fast a ...

Press releases

FN-rapport slår fast at norsk utbygging av fjellområdene truer villrein og dyreliv

I FN's miljøprograms (UNEP) globale oppsummering over tilstanden i verdens fjellområder blir Norge kritisert for manglende hensyn til den norske villreinen som er under hardt press av hytte- og kraftutbygging. Men rapporten slår fast at det fortsatt er håp for gjenforening av villreinens leveområder dersom det er politisk vilje.

I FN's miljøprograms (UNEP) globale oppsummering over tilstanden i verdens fjellområder blir Norge kritisert for manglende hensyn til den norske villreinen som er under hardt press av hytte- og kraftutbygging. Men rapporten slår fast at det fortsatt er håp for gjenforening av villreinens leveområder dersom det er politisk vilje.

Arendal, November 17, 2002 - De siste 30 000 europeiske villrein, som finnes i Sør-Norge, opplever stadig vanskeligere levevilkår etter hvert som mennesker bygger nye veier og hyttefelt i fjellområdene. Dette er en konklusjon i den nettopp offentliggjorte rapporten "Mountain Watch", om tilstanden i verdens fjellområder fra United Nations Environment Programme (UNEP), World Conservation Monitoring Centre (WCMC) og GRID-Arendal.

Ved avslutningen av verdenstoppmøtet om fjellenes år i Bishkek i Kirgisistan tidlig i november var det klart at verdens fjellområder må vies større oppmerksomhet og økt innsats dersom disse områders rike dyre- og planteliv skal bevares. Norske fjellområder er intet unntak. Reinen er avhengig av å kunne migrere mellom sommer- og vinterbeite, men på grunn av den voldsomme utbyggingen av vannkraft, kraftlinjer, veier og hyttefelt er disse områdene blitt oppsplittet i 26 isolerte områder.

En av hovedårsakene er at det siden 1980-tallet er blitt bygget 2-3000 nye hytter hvert år, og at myndighetene - ifølge rapporten - i stedet for å ta et overordnet ansvar har delegert ut utbyggingssakene til hver enkelt kommune. Denne bit-for-bit utbyggingen utgjør en stor trussel mot villreinen. Spesielt simler med kalv skyr områder med mye ferdsel. Presset på de få gjenværende, uforstyrrete områder blir derfor spesielt stort. Konsekvensen er at man fortsatt må redusere reintallet i takt med tapet av leveområder.

Christian Nellemann, GLOBIO koordinator og projektkoordinator på fjellrapporten hos GRID-Arendal sier: "Tilstanden for den norske villrein forverres hvert år nå. Der den tradisjonelle, kjente norske ferdsel i fjellområdene langs turistløyper og noen få turisthytter utgjør en bærekraftig bruk som kan reguleres også om 50-100 år, så utgjør den massive utbygging av hyttebyer en meget stor trussel mot villreinen, spesielt da den foregår i utkanten av fjellområdene som er sentrale vinterbeiteområder.

I samiske områder i nord er det tamreinen som presses i sommerbeiteområdene. Hyttebyggingen er spesielt kritisk fordi den er så vanskelig å reversere. Dersom villreinen skal bevares over lang tid må man vurdere å fjerne eller skjule infrastruktur framover."

Mer enn 90 prosent av Norges landområder viser tegn på forstyrrelser fra vei- og hyttebygging. Særlig vannkraftutbygging har hatt store konsekvenser for fjellområdenes dyreliv. Men rapporten gir også håp for villreinen: "Dersom norske myndigheter vurderer muligheten for en sammenkopling av nasjonalparkene og verneområdene i sentrale fjellområder i Sør-Norge vil man for første gang kunne se mulighetene for en overordnet forvaltning av villreinen i regionen i et langsiktig bærekraftig perspektiv", konkluderer den.

Mest bekymringsverdig er utbygging i randsonene mellom fjellområdene, som utgjør historiske trekkruter for villreinen. Disse utgjør en liten prosentandel av den totale utbyggingen, men har enorme, langsiktige konsekvenser for all ferdsel av dyr mellom fjellområdene. Christian Nellemann påpeker videre: "Spesielt er området rundt den norske byen Hjerkinn sentral, da den utgjør den eneste mulige ferdselsvei mellom øst- og vestfjell-Norge i sør. Nedleggelsen av det norske forsvarets skytefelt her utgjør en historisk mulighet for norske myndigheter til å tilbakeføre flere hundre kvadratkilometer med klassifisert villmark, og vil kunne åpne for at også framtidige generasjoner vil kunne få muligheten til en gjenforening av Europas villreinstamme.

Her trengs det øyeblikkelig tiltak for å stanse både hyttebygging og andre utbyggingsaktiviteter. Norske myndigheter har et stort ansvar for den europeiske villreinen, og en mulig tilbakeføring av området til villreinen utgjør en historisk mulighet for dyrelivet", sier han.

UNEP påpeker at Norge nå har en unik mulighet for en mer overordnet forvaltningsstrategi gjennom opprettelse av en rekke nye nasjonalparker i villreinens leveområder. "Isolert sett er mange av disse parkene for små. De ligger imidlertid nesten fysisk sammen i flere fjelloverganger. Dersom man kan kople disse sammen og beskytte fjellovergangene mot ytterligere utbygging har man en unik mulighet for å ta vare på villreinen for mange generasjoner framover.

Selv om hytteutbyggingen utgjør en milliardindustri har norske myndigheter så langt unngått å ta et overordnet ansvar for utbyggingen og villreinen. I stedet har man overlatt hver sak til den enkelte kommune som i stedet bygger ut fjellet bit-for-bit. Dermed blir det mer usynlig, men konsekvensene for villreinen blir dramatiske, konkluderer Christian Nellemann.

Fjell dekker 26 prosent av jordens overflade og 12 prosent av verdens befolkning bor her. Fjellene produserer ferskvann til over halvdelen av verdens befolkning, og en stor del av verdens biodiversitet er samlet i eller omkring fjell. Fjellene gir mat og mineraler i store mengder. I følge Mountain Watch fra Bishkek- møtet truer klimaforandringer, naturkatastrofer og infrastruktur fjellenes komplekse livsmønstre.

Over 600 mennesker fra 60 forskjellige land deltok i det fire dager lange Bishkek fjellmøtet i Kirgisistan, et av de land i verden som har flest fjell. Et resultat av konferensen var at Norge bandt sig til å hjelpe med oppryddingen av radioaktive losseplasser i Maily-Suu, høyt oppe i de Kirgisiske fjellene. Avfallet, som er lagret i gamle demninger, truer med å flyte ut i elvene mellom Kirgisistan og den frodige Fergana dalen, hvor nesten 20 prosent av centralasias befolkning bor.

Les rapporten Mountain Watch: www.unep-wcmc.org

Les mer om Bishkek fjellmøtet: www.globalmountainsummit.org

Les mer om GLOBIO metoden her: www.globio.info

Direktoratet for Naturforvaltning for kart: http://www.dirnat.no/wbch3.exe?p=1647

For mer informasjon kontakt: Marianne Hartz, Media Officer i GRID-Arendal: hartz@grida.no, tel.: 37 03 57 17, mobil: 91 12 04 65, hjemme: 37 09 99 44 eller GLOBIO manager, Dr. Christian Nellemann: christian.nellemann@nina.no, tel.: 61 28 79 00, direkte: 61 28 79 16, Fax: 61 28 79 01, hjemme: 62 36 96 69, mobil: 93466713,

www.grida.no

Sunday 17 Nov 2002
All (9)
2016 (9)