News > Press releases > FN starter omfattende ...

Press releases

FN starter omfattende utredning av verdens √łkosystemer

FN, New York, 5 juni 2001 - I dag, på verdens miljødag, lanserer FN, forskergrupper, regjeringer, stiftelser og andre internasjonale institusjoner den hittil mest omfattende utredning av verdens økosystemer Utredningen heter "Millennium Ecosystem Assessment" (MA), eller "Millenium-rapport om verdens økosystemer", og skal pågå i fire år. Prosjektet skal studere de økosystemene som er nødvendige for å opprettholde livsprosessene på jorda, som beitemarker, skoger, elver og sjøer, jordbruksland og hav. Prosjektet har et budsjett på 21 millioner amerikanske dollar og 1500 ledende forskere fra hele verden vil delta.

"MA-prosjektet skal kartlegge vår planets helsetilstand, og skal fylle de kunnskapshullene som må til for verne naturgrunnlaget vårt", sier FNs generalsekretær Koffi Annan under lanseringen av prosjektet. Vi må all dele på jordens skjøre økosystemer og verdifulle ressurser. Vi har alle et ansvar for å ta vare på dem. Skal vi fortsette å leve sammen på denne jorda, må vi alle ta ansvar for den."

Prosjektet lanseres for å gi beslutningstakere autoritativ, vitenskapelig kunnskap om hva som skjer med menneskesamfunn og miljø når økosystemene endres. Det vil gi myndigheter, privat sektor og lokale organisasjoner bedre informasjon om hva som bør gjøres for å gjenopprette produktiviteten i verdens økosystemer.

Pilotstudier utført av World Resources Institute (WRI) tyder på at i mange områder i verden er økosystemenes evne til dekke menneskenes behov for mat og rent vann blitt stadig mer tynnslitt. Truslene mot biologisk mangfold og menneskenes helse blir alvorligere, samtidig som sårbarheten overfor miljøkatastrofer som flom og jordskred øker.

"Alle land er avhengige av de ytelsene økosystemene kan gi for å kunne forsørge egne befolkninger," sier Mohamed T. El-Ashry, direktør i Global Environment Facility (GEF), en av hovedbidragsyterne i prosjektet. "Når disse ytelsene skades kan det få vidtrekkende konsekvenser på utviklingsmulighetene for berørte nasjoner, med i første rekke de fattige som skadelidende. MA-prosjektet vil bli et mektig instrument til å dempe og kanskje til og med reversere skadevirkninger på miljøet, og vil kunne forsterke vår evne til å finne fram til en faktisk bærekraftig utvikling."

MA-prosjektet er utviklet over en treårsperiode av World Resources Institute (WRI), FNs utviklingsprogram (UNDP), Verdensbanken og andre deltakere. I denne perioden har WRI og partnerne uført et prøveprosjekt: "Pilot Analysis of Global Ecosystems" (PAGE) eller "Pilotanalyse av globale økosystemer" - som en demonstrasjon på at MA-prosjektet kan gjennomføres. Resultatene er publisert i en serie på fem bind i løpet av de siste seks månedene.

"Økosystemer har en dobbeltrolle gjennom for det første å skaffe til veie de råvarer og tjenester som skal til for å dekke menneskenes behov for vann, mat, arbeid og helse, for det andre å regulere miljøforhold og kvaliteter som gjør jorden beboelig for menneskene og andre arter", sier Angela Cropper, medleder i vurderingspanelet av MA-prosjektet. "MA-prosjektet skal øke vitenskapelig forståelse av hvordan økosystemenes evne til å spille disse rollene påvirkes, og å hjelpe samfunnsplanleggere med å vurdere sannsynlige langtidskonsekvenser av de beslutningene som tas".

MA-prosjektet skal inkludere globale, sub-globale og nasjonale utredningprosjekt. Slike utredningprosjekt er allerede på plass i Sør-Afrika, Sørøst-Asia, Sentral-Amerika, Vest-Kina og Norge. Tilsvarende lokale utredningsprosjekt foregår i India og i Sverige. Flere sub-globale utredningsprosjekter vil komme til i de nærmeste månedene.

"En tilstandstudie av økosystemene på en tett sammenvevd planet krever et hittil enestående, verdensomspennende samarbeid," sier Timothy E. Wirth, president i " United Nations Foundation", en av sponsorene av MA-prosjektet. . "Det krever nye allianser som kan forene autoritativ, vitenskapelig ekspertise med styrken i privat sektor og en helhjertet innsats fra myndighetene."

180 regjeringer har autorisert MA-prosjektet til å fungere som en mekanisme som skal tilfredsstille utredningsbehovet til tre internasjonale konvensjoner:- FNs konvensjon om biologisk mangfold, Ramsar-konvensjonen om bevaring av våtmarksområder og FNs konvensjon mot ørkenspredning.

"Påvirkningskraften av MA-prosjektet er avhengig av dens vitenskapelige autoritet og politiske legitimitet," sier Dr. Hamdallah Zedan, direktør i Konvensjonen for biologisk mangfold. "Prosjektet involverer det største antall forskere på natur- og samfunnssektoren som noen gang er samlet for å studere konsekvensene av endringer i verdens økosystemer."

MA-prosjektets arbeid kontrolleres av et styre bestående av 40 medlemmer, ledet av Dr. Robert Watson, den ledende vitenskapsmannen i Verdensbanken, og Dr. A. H. Zakri, direktør i FN-universitetes institutt for avanserte studier. "Vurderingspanelet", ( the Assessment Panel"), som skal kontrollere det tekniske arbeidet i MA-prosjektet, består av 14 av verdens ledende forskere på natur- og samfunnsområdet. Med-ledere er Ms. Cropper, og Dr. Harold Mooney Stanford-universitetet.

"Vi har nå en enestående evne til å endre livsviktige systemer på planeten vår, både til det bedre og til det verre", sier Jonathan Lash, president i World Resources Institute (WRI). "For å endre til det bedre, må vi innse at velbefinnende for både mennesker og økosystemer er sammenvevd, og denne veven er i ferd med å rakne. Vi må reparere veven, og nå har vi verktøyet som skal til for hånden."

For ytterligere informasjon om " Millennium Ecosystems Assessment", gå til internettsiden http://www.millenniumassessment.org.
Pilot-utredningene av "De globale økosystemer" kan fås gjennom internettsiden for "World Resources Institute"; http://www.wri.org/wri/wr2000/page.html.

Miljøportal
Miljøinformasjonen som bygges opp gjennom "Millennium Ecosystems Assessment" skal gjøres tilgjengelig bl.a. gjennom FNs miljøprograms (UNEPs) miljøportal på internett: UNEP.net, som administreres fra GRID-Arendal i Norge.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Svein Tveitdal, Tel: 370 35 730, E-post: tveitdal@grida.no

 

Fakta-ark


Sponsorer: Global Environment Facility, United Nations Foundation; David and Lucile Packard Foundation, The World Bank. Annen støtte gjennom: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), Government of Norway, Rockefeller Foundation, UN Development Programme (UNDP), UN Environment Programme (UNEP), US National Aeronautics and Space Administration (NASA). Samarbeidspartnere: Convention on Biological Diversity (CBD), Convention to Combat Desertification (CCD), Climate Change Convention (UNFCCC), International Council for Science (ICSU), Ramsar Convention on Wetlands (Ramsar), Third World Academy of Sciences (TWAS), UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations University (UNU), UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), World Health Organization (WHO), World Resources Institute (WRI), Meridian Institute. Tilleggsstøtte for forsøksfasen: The Avina Group, Swedish International Development Authority (SIDA), Summit Foundation, Wallace Global Fund.

Tuesday 05 Jun 2001
All (9)
2016 (9)