News > Press releases > Miljøskader ette ...

Press releases

Miljøskader etter krigen på Balkan bekreftes av FN

Nairobi/Oslo/Stockholm, 14 September, 1999 - I rapporten "The Kosovo Conflict - Consequences for the Environment and Human Settlements," som frigjøres i dag, bekrefter UNEP Balkans Task Force (BTF) at krigen i Kosovo har hatt negative følger for miljøet i Jugoslavia. Alvorlig og helsetruende forurensning er konsentrert på fire steder i Serbia (Pancevo, Kragujevac, Novi Sad and Bor).

Rapporten slår forøvrig fast at krigen ikke har forårsaket en miljøkatastrofe på Balkan som helhet.
FN-rapporten som nå publiseres omtales av UNEP-direktør Klaus Töpfer som en nøytral, objektiv og vitenskapelig vurdering over den reelle situasjonen på bakken etter konflikten, og fungerer som en nødvendig og troverdig informasjonskilde for berørte folkegrupper. Den gir også et administrativt verktøy til det internasjonale samfunn for nødhjelpsarbeidet som helhet.

BTF rapporten: Anbefalinger
BTF anbefaler nødvendige strakstiltak som må til for å stoppe eller dempe fortsatt nedgradering av miljøtilstanden i den Føderale Republikken av Jugoslavia (FRY), og minske trusselen mot menneskenes helse. På de spesielt rammede områdene ved industrisamfunn i Serbia er øyeblikkelig opprydding av avgjørende betydning, og bør ses på som en del av nødhjelpen.

For samtlige omtalte industriområder anbefaler rapporten at det øverste jordlaget straks behandles eller om nødvendig fjernes. Dette dreier seg om jord som er forurenset med tungolje, poliklorerte bifenyler (PCB), tungmetaller og andre giftige stoffer. Videre undersøkelser anbefales for å avgjøre i hvilken grad giftige stoffer har forurenset drikkevannet. Det er også påkrevet å utvikle og sette i verk detaljerte planer for deponering og destruksjon av avfall.

For de spesielt rammede punkt-områdene anbefaler rapporten:

  • Ved Pancevo (industrikompleks), bør strakstiltak iverksettes i spillvanns-kanalen som renner ut i Donau. Denne er svært forurenset av 1,2-dikloretan (EDC) og kvikksølv. Rask opprydding av kvikksølvutslippene ved den petrokjemiske fabrikken er også påkrevet.
  • Ved Zastava bilfabrikk i Kragujevac, bør strakstiltak iverksettes for å rense opp i forurensning av PCB and dioksiner (dramatiske overskridelser av grense-standarder for industri.), og forbedre og sikre deponeringen av store mengder spesialavfall.
  • Ved Novi Sad (oljeraffineri nær Donau) bør en detaljstudie utføres for å avgjøre om oljeprodukter har forurenset grunnvann og drikkevannskilder.
  • Ved Bor (metallsmelteverk), bør strakstiltak iverksettes for å unngå videre utslipp av store mengder svoveldioksidgass til atmosfæren. Skadet utstyr som inneholder PCB-oljer bør fjernes og deponeres på en forsvarlig måte

Donau
Vitenskapsfolk fra BTF har ikke funnet noen tegn til en økologisk katastrofe i elven Donau som følge av krigen. Imidlertid har BTF avdekket betydelig kronisk forurensning, både oppstrøms og nedstrøms fra områdene som ble direkte berørt av konflikten. Videre overvåking og investering i prosesser for hensiktsmessige produksjons- og avfallsbehandlingsmetoder anbefales. Det anbefales videre at det er stort behov for at FRY integreres i internasjonale avtaleverk for overvåkning av vannkvalitet, reduksjon av forurensning og krisetiltak.

Biologisk mangfold
Rapporten fastslår at fysiske skader fra luftangrep er betydelige innenfor visse avgrensede områder, men er av relativt lav betydning når disse ses i forhold til størrelsen av de vernede områdene og økosystemene rundt de rammede områdene. Imidlertid advares det om at udetonerte eksplosiver både er en overhengende sikkerhetsrisiko (fare for de som har sitt arbeid i det vernede området) og en mulig langtidsfare og begrensende faktor for framtidig turisme i og rundt de vernede områdene.

Uanriket uran
Ettersom svært lite informasjon har vært tilgjengelig om den faktiske bruken av DU (Depleted Uranium) i Kosovo-konflikten, har BTF-ekspertene vært avhengige av tilgjengelig publisert informasjon. Under disse forholdene, og ved en føre-var-tilnærming til denne saken, anbefaler BTF at på de steder hvor forurensning kan bekreftes, bør tiltak iverksettes for å hindre tilgang. Lokale myndigheter og berørte grupper bør informeres om mulige helsefarer og om passende forsiktighetstiltak.

Rapporten legger vekt på at strakstiltak er nødvendige for å få informasjon fra NATO som kan bekrefte hvorvidt, hvordan og hvor DU ble brukt i konflikten.
Rapporten anbefaler også en grundig gjennomgang av helseeffekter etter kortere og lengre tids eksponering for DU under overvåking av WHO.

Bolig-situasjonen
Utenom vesentlige skader i infrastruktur og boligforhold, fant HABITAT-teamet at rehabiliteringsprosessen i forhold til tilbakevendende flyktninger var meget komplisert på grunn av sammenbrudd i kommunale administrative systemer, iberegnet ødeleggelse eller tap av eiendomsregistere. (Grunnbøker). I tillegg mangler provinsen lovgivnings- og politiske rammeverk m.h.t. bolig og eiendomsspørsmål som er i samsvar med godkjente internasjonale standarder.

Rapportens anbefalinger omfatter pågående teknisk bistand til UNMIK for å kunne lage retningslinjer og prosedyrer for kommunal administrasjon. Dette bør inkludere prosedyrer som regulerer bolig- og eiendomsrettigheter samt etableringen av en uavhengig mekanisme som behandler konflikter. Teknisk bistand bør også gis for å utvikle et mere effektivt system for å oppgradere eiendomsregistere og dokumentasjon.

BTF aktiviteter
BTF ble etablert av Klaus Töpfer, leder for FNs miljøprogram UNEP i mai 1999. Formålet var å produsere en grundig og objektiv vurdering av konsekvensene Balkankonflikten påførte miljø- og boligforhold. Under ledelse av den tidligere finske miljø- og bistandsminister, Pekka Haavisto, produserte BTF en detaljert rapport som omfatter den fulle bredden av konfliktens innvirkninger. Seksti eksperter, utnevnt fra seks FN organisasjoner, 19 land og 26 forskningsinstitusjoner samt frivillige organisasjoner har deltatt in de forskjellige aspekter av denne prosessen.

BTF fokuserte på fem områder og utførte 4 oppdrag i felten. BTF var på befaring i ødelagte områder, tok prøver av luft, jord, vann og levende organismer, og holdt møter med miljøeksperter og representanter fra lokale frivillige organisasjoner og myndigheter.

 

  • miljøkonsekvenser av konflikten m.h.t. industrielle områder
  • miljøkonsekvenser av konflikten i elven Donau
  • konsekvenser av konflikten m.h.t. biologisk mangfold i vernede områder
  • konsekvenser av konflikten m.h.t. boligområder og miljøet i Kosovo - feltstudier og prosjektutvikling og utførelse

Det femte området for BTFs arbeid gjaldt de mulige konsekvenser for miljø og helse i forhold til uanriket uran (DU) brukt i konflikten. P.g.a. manglende informasjon om den virkelige bruken av DU, måtte denne oppgaven utføres ved en Geneve-basert "skrivepult vurdering" med en ekspertgruppe som besto av representanter fra WHO, the International Atomic Energy Agency, the Swedish Radiation Protection Institute og UNEP.

BTF-rapporten ble presentert for FNs Generalsekretær Kofi Annan i Geneve sist lørdag.
Den er tilgjengelig på http://www.grida.no

og
på BTF's hjemmeside: http://www.grid.unep.ch/btf/

NB til journalister:
Pekko Haavisto er tilgjengelig på telefon for journalister den 14. oktober kl. 14.30 - 16.00: +41-79-2218072.

Pasi Rinne, Sjefsrådgiver til Hr. Haavisto vil være tilgjengelig på telefon fra kl. 13.00 - 18.00: +41-79-2218072.

For mer informasjon, kontakt: Robert Bisset,
Office of the UNEP Spokesman og BTF presseattaché:
+41-79-206-3720,
e-mail: robert.bisset@unep.org

I Norge: Svein Tveitdal,
Direktør GRID-Arendal,
mobil tlf: 905 89032,
eller
informasjonssjef Åke Bjørke,
tlf. 370 35 711.

I New York: Jim Sniffen, tlf. +1-212-963-8094

Thursday 14 Oct 1999
All (9)
2016 (9)