News > Press releases > Omfattende støtt ...

Press releases

Omfattende støtteprogram til russisk urbefolkning diskuteres i Karasjok

20 Jan 1999 - Sametingspresident Sven-Roald Nystø åpner i morgen et to-dagers arbeidsseminar der et omfattende støtteprogram til russisk urbefolkning vil bli diskutert. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Sametinget og FN's miljøprogram UNEP v/GRID-Arendal, med støtte fra Utenriksdepartementet.

S. Haruchi, RAIPON, S-R Nystø, Saami parliament
Sergey Haruchi, President, RAIPON and Svein-Roald Nystø, President, Saami Parliament
Photo: Johan A . Kalstad

 

Møtet er kommet i stand som en direkte oppfølging til et seminar i Moskva i fjor der ledere fra 29 urbefolkningsgrupper med tilholdssted i arktisk Russland møttes for første gang for å diskutere felles problemer knyttet til miljø og naturressurser.

Hovedproblemene er forurensning av vann og ødeleggelse av beiteområder forårsaket av gruvevirksomhet, utvinning av olje og gass og radioaktivitet fra militær virksomhet. Konflikter oppstår også i forbindelse med opprettelse av nasjonalparker når dette går utover urbefolkningens tradisjonelle utnyttelse av naturressurser. Registrerte virkninger er bl.a. økning av antall krefttilfeller i befolkning og kraftig reduksjon i kvalitet og omfang av reinsdyrbeite, elvefiske og fangst. Gjennomsnittlig levealder for urbefolkningen ligger for noen av gruppene inntil 20 år lavere enn i Russland som helhet.

Lederne ba på møtet i Moskva om internasjonal assistanse for å øke kunnskapsnivået om virkningene av miljøforurensing og kostholdsendringer på mennesker og dyr. Kunnskapsmangel råder om lokale, nasjonale og internasjonale lover om urfolks rettigheter, og det er et stort behov for rettshjelp i forbindelse med skadeoppgjør og rettsaker mot utbyggere. Det er videre behov for uavhengige miljøkonsekvensanalyser som ser på urbefolkningenes problemer i forbindelse med utvikling av industri og infrastruktur.

Med bakgrunn i rapporten fra seminaret i Moskva har den russiske organisasjonen for arktisk urbefolkning - RAIPON - i samarbeid med FN's miljøprogram, utarbeidet et forslag til støtteprogram med et totalbudsjett på 30 millioner kr. over en 5-årsperiode. Forslaget innebærer et omfattende samarbeid mellom RAIPON og samenes organisasjoner i Norge/Norden.

Programforslaget, som har vært ute til internasjonal høring, skal presenteres og diskuteres på møtet i Karasjok. På møtet deltar Sametingspresidenten, Utenriksdepartementet og Kommunaldepartementet, Barentsrådet, RAIPON, FN's miljøprogram v/GRID-Arendal, samt representanter for arktisk urbefolkning fra Norden/Grønland og Nord-Amerika og relevante fagmiljø.

Møtet forventes å resultere i et revidert programforslag som deretter vil bli presentert for norske og internasjonal bistandsmyndigheter for finansiering.

For mer informasjon, kontakt:
Direktør Svein Tveitdal,
GRID-Arendal
Telefon: 37 03 56 50 / 90 58 90 32
Internett

Wednesday 20 Jan 1999
All (9)
2016 (9)