News > Pressemeldinger (Norwe ... > Ny Studie av UNEP og I ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Ny Studie av UNEP og INTERPOL Viser at den Samlede Verdien av Miljøkriminalitet er opp til US$ 213 Milliarder Hvert År

Nairobi, 25. Juni 2014 – Global miljøkriminalitet, med en samlet Verdi på opp til US$ 213 Milliarder hvert år, bidrar til å finnansiere kriminelle organisasjoner, militser og terroristgrupper og truer mange lands sikkerhet og bærekraftig utvikling i følge en ny rapport fra de forente nasjoner miljøprogram (UNEP) og INTERPOL.

Tilgengelig online

Resultater

“Transnasjonale kriminelle organisasjoner som gjør enorme fortjenester ved å utnytte våre naturresurser for å drive deres illegal aktiviteter truer stabiliteten og fremtidig utvikling av noen av verdens fattigste regioner," sier direktør for politisaker i INTERPOL, Jean-Michel Louboutin.

"Mens det er en økende bevissthet om farene som utgjøres av illegal handel av dyreprodukter, vil det kreve en dedikert og samlet internasjonal innsats blant politi og partnerorganisasjoner for å effektivt bekjempe denne trusselen mot global sikkerhet," la han til.

Mens mer må gjøres, har omfanget av den ulovlige handelen med dyrelivet blitt anerkjent og noen suksesser er blitt oppnådd.

Et eksempel på internasjonalt samarbeid for bekjempelse av denne typen kriminalitet er The International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC) – som inkluderer Konvensjonen om handelen med truede og sårbare arter (CITES), UNODC, INTERPOL, Verdensbanken og Verdens tollorganisasjon (WCO).  ICCWC, i tillegg til økt samarbeid mellom land og organisasjoner som UNEP, har skapt en mer effektiv struktur for å gi støtte til land med politiarbeid, toll, påtalemyndigheter og domstolene.

Disse initiativene har allerede hatt viktige og vesentlige resultater, inkludert:

 • Krypskyting for Shahtoosh ull fra tibetanske eller Chiru-antiloper forårsaket en 80 til 90 prosent reduksjon, det vil si en million dyr, i Chiru-antilope befolkningen i Kina på 1990-2000-tallet. Dette resulterte i en betydelig innsats av politi, militære og miljøorganisasjoner for å hindre utrydding. Det ble også etablert noen av de største beskyttede områdene i verden.
 • Avskoging i Brasils Amazonas nådde sitt laveste nivå i 2012 siden overvåkingen av skogen begynte i 1988. Den gikk ned med opptil 78 prosent, hovedsakelig som følge av en koordinert håndhevelse ved hjelp av satellittbilder og målrettede politioperasjoner. Dette ble støttet av store innsats fra Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degredation (REDD) og andre tiltak for å styrke deltakelsen av urbefolkninger og andre interessenter for å skape alternative leveveier.
 •  Forbedret etterretningsdeling mellom involverte etater har gjort det mulig for Interpol å støtte stater i større og mer effektive politioperasjoner, som fører til større beslag av ulovlig tømmer og dyreprodukter. I 2013 resulterte Operation Lead under Interpols prosjekt LEAF, i beslag av 292,000 kubikkmeter trelast og trevarer-tilsvarende 19,500 lastebillass med en verdi på rundt 40 millioner US$ i Costa Rica og Venezuela.
 • Operation Wildcat i Øst-Afrika bestod av viltvoktere, skogmyndighetene, politi-og tolltjenestemenn fra fem land - Mosambik, Sør-Afrika, Swaziland, Tanzania og Zimbabwe - og resulterte i beslagleggelsen av 240 kg elfenben og 660 arrestasjoner. Den 21. juni, ble over fire hundre viltvoktere utdannet i Tanzania for å bidra i beskyttelsen av elefantstammene.
 • Et indonesisk eksempel viste hvordan tiltak mot hvitvasking kan føre til rettsforfølgelser for ulovlig hogst. I 2012 ble det igangsatt et UNODC kurs for indonesiske økonomisk-kriminalitet og anti-korrupsjonsbyråer (PPATK, KPK), fra føderalt til lokalt nivå. Etter kurset førte etterforskning av mistenkelige transaksjoner til domfellelse av en tømmersmugler. Han fikk åtte års fengsel. Det ble påvist at 127 millioner US$ passerte gjennom hans konti.

““Illegal hogst ødelegger ikke bare jordas sårbare biosfære, men skader også regioners økonomiske, politiske og sosiale stabilitet,” sier David Higgins, leder av INTERPOLs miljøsikkerhetsenhet. ”Koordinert internasjonal handling er nøkkelen til å bekjempe de kriminelle gruppene involvert i skog-kriminalitet.”

Anbefalinger

Selv med suksessene listet ovenfor, sier rapporten at skalaen og rekkevidden av innsatsen må økes,  og koordineringen forbedres.

Det gis tolv konkrete anbefalinger, inkludert:

 • De mange dimensjonene av miljøkriminalitet og dens alvorlige konsekvenser for miljøet og bærekraftig utviklingsmål må annerkjennes og en større informasjonsdeling er nødvending.
 • En samordnet FN og nasjonal tilnærming til miljøkriminalitet må gjennomføres for å koordinere innsatsen på miljølovgivning og forskrifter, fattigdomsbekjempelse og utviklingsstøtte.
 • UNEP som den globale miljømyndighet må støttes for å løse de alvorlige og økende miljøvirkninger av miljøkriminalitet. De relevante samordningsmekanismer i FN-systemet må engasjeres for å støtte stater og nasjonale, regionale og internasjonale politimyndigheter med relevant miljøinformasjon.
 • Givere må oppmuntres til å annerkjenne miljøkriminalitet som en alvorlig trussel mot bærekraftig utvikling og økonomi. Den nasjonale, regionale og globale innsatsen for gjennomføring og håndheving av målrettede tiltak for å dempe den ulovlige handelen trenger ytterligere støtte.
 • Styrke miljølovgivning, etterlevelse og bevisstgjøring for å få politimyndigheter og stater til å redusere miljøkriminalitetens rolle i finansieringen av av ikke-statlige væpnede grupper og terrorisme.
 • Identifisere sluttbrukermarkedene og implementere forbrukerholdningskampanjer.
 • Styrke institusjonelle, juridiske og regulatoriske systemer for å ytterligere bekjempe korrupsjon og sørge for at den lovlige handelen overvåkes og styres effektivt.

Tilleggsinformasjon

The Environmental Crime Crisis rapporten kan bli lastet ved å følge denne lenken: 
http://www.grida.no/publications/rr/crime

Om FNs miljøforsamling (UNEA)

UNEA er det høyeste FN organet noen gang samlet om miljøsaker. Det har universell medlemskap av alle 193 medlemslandene i FN, samt andre interessegrupper. Med denne brede representasjonen av lovgivende, økonomiske og utviklingorganisasjoner, presenterer den nye forsamlingen en banebrytende plattform for lederskap på global miljøpolitikk. UNEA har over 1200 deltakere, 170 nasjonale delegasjoner, 80 ministre og 40 arrangementer i løpet av de fem dager lange samlingen 23-27 juni 2014 ved UNEPs hovedkontor i Nairobi, Kenya. www.unep.org/unea

For mediaspørsmål ta gjerne kontakt:

Shereen Zorba, Head, UNEP News Desk
+254 788 526 000, shereen.zorba@unep.org

Melissa Gorelick, UNEP Information Officer
+254 20 762 3088, melissa.gorelick@unep.org

 

Tirsdag 24 jun 2014
Alle (46)
2014 (1)
juni (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)