News > Pressemeldinger (Norwe ... > NYTT GLOBALT PARTNERSK ...

Pressemeldinger (Norwegian)

NYTT GLOBALT PARTNERSKAP SLÅR SAMMEN KREFTER TIL FORDEL FOR SUNNE HAV

SINGAPORE/ARENDAL, 24 februar 2012 – En sterk koalisjon av regjeringer, internasjonale organisasjoner, grupper fra det sivile samfunn og private interesser går sammen under banneret til Global Partnership for Oceans for å løse godt dokumenterte problemstillinger knyttet til overfiske og degradering og tap av habitat.

I sin tale i dag på World Oceans Summit, arrangert i Singapore av avisen The Economist, sa Verdensbankens president, Robert B. Zoellick, at det nye Partnerskapet vil føre sammen vitenskap, interesseorganisasjoner, privat sektor og internasjonale offentlige institusjoner for å fremme gjensidig avtalte mål for sunne og produktive hav.

Med utgangspunkt i havenes betydning for økonomiene i utviklingsland, sa Zoellick: "Verdenshavene er i fare, og størrelsen på utfordringen overgår det ett land eller én organisasjon kan takle. Vi trenger koordinert global handling for å gi havene våre helsen tilbake. Sammen vil vi bygge videre på det gode arbeidet som allerede gjøres for å møte truslene mot havet, finne gode løsninger, og skalere dem opp."

Alle organisasjonene og landene som støtter partnerskapet, inkludert Verdensbankgruppen, er allerede involvert i aktiviteter for å beskytte verdenshavene. Havet bidrar med 15% av all animalsk protein som forbrukes i verden, gir grunnlag for millioner av jobber, og leverer viktige økosystemtjenester slik som klimaregulering og karbonlagring. Nøkkelen er å mobilisere rundt et sett av felles mål. Dette fokuset vil hjelpe til med å koordinere aktiviteter og mobilisere ny finansiell støtte, samarbeide tett med nasjoner, det sivile samfunn og privat sektor for å reversere degradering og utarming.

Videre diskusjoner vil bidra til å definere det nye partnerskapets dagsorden. Disse diskusjonene vil ta for seg bedre styringssystemer rundt fiske, flere marine verneområder, intensivert innsats for å angripe kildene til forurensning og degradering av havet, samt bedre kystsoneforvaltning for motstandsdyktighet mot vær- og klimarelaterte trusler.

På vei mot Rio +20-konferansen om bærekraftig utvikling i juni, er havets helse et sentralt tema. Global Partnership for Oceans vil bistå med implementering ved hjelp nasjoner til å møte sine internasjonale forpliktelser for bedre forvaltning av havet.

"Brasil er forpliktet til å oppnå konkrete resultater når det gjelder vern og bærekraftig utvikling for havet, og håper at Rio +20 vil gi alle land en mulighet til å fornye forpliktelsene fra 1992 med konkrete nye forpliktelser," sa Francisco Gaetani, viseminister i Miljøverndepartementet i Brasil.

Mange hav-fokuserte frivillige organisasjoner har uttrykt støtte til den nye alliansen.  "Når verdens befolkning vokser til 9 milliarder mennesker innen 2050, vil etterspørselen etter mat og andre ressurser fordobles," sa direktør i Conservation International, Peter Seligmann. "Det er i den opplyste egeninteresse til alle nasjoner og alle lokalsamfunn å forvalte havene våre klokt. Menneskeheten trenger havene for å trives. Samarbeid er av avgjørende betydning."

President i The Nature Conservancy, Mark Tercek, sa: "Det er et anerkjent og presserende behov for å skalere opp tempoet i vern av havet rundt om i verden ved å føre sammen et bredt spekter av samarbeidspartnere. Verdensbankens lederskap og engasjement er et stort skritt fremover mot å oppnå dette.  Dette er en enorm mulighet for nasjoner til å oppnå konkrete fordeler – jobber, levebrød og økonomisk utvikling – ved å forvalte havene på en måte som bygger deres naturlige kapital."

Andre tilhengere av den nye alliansen fremhevet behovet for effektivt styresett for å bedre forvaltningen av havet og utløse større private investeringer i bærekraftig bedrifter tilknyttet havet.

"Nesten alle utfordringene for et bærekraft hav stammer fra forfeilede styresett og markeder," sa Andrew Hudson, leder av UNDPs (FNs utviklingsprogram) vann- og havforvaltningsprogram.

"Vår erfaring er at å støtte reformer i hvordan havet blir forvaltet på alle nivåer skaper et utviklende miljø som igjen kan katalysere store mengder offentlig og privat finansiering for å opprettholde havets økosystemtjenester. Global Partnership for Oceans vil legge til rette for utbygging og oppskalering av tilnærminger som har vist seg å virke."

Private selskaper som Darden restauranter – en av verdens største innkjøpere av sjømat – er positive til arbeid som begrenser havets helserisiko og vil støtte bærekraftige fiskerier i generasjoner fremover. "Helsen til verdens hav er kritisk viktig. Som så mange er vi avhengige av naturressursene havet gir, og det å investere i havenes helse bidrar til å sikre den langsiktige levedyktigheten til disse ressursene, "sa Roger Bing, visepresident for sjømatinnkjøp ved Darden Restauranter.

____________________________

Støtte til Global Partnership for Oceans inkluderer:

  • en rekke land og landgrupperinger, både utviklede og utviklingsland, inkludert øystater;
  • ikke-statlige organisasjoner, deriblant interesseorganisasjoner som Conservation International, Environmental Defense Fund, International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), Verdens naturvernunion (IUCN), National Geographic Society, The Nature Conservancy, Oceana, Rare og World Wildlife Fund (WWF);
  • vitenskapsinstitusjoner som USAs National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA);
  • næringslivsgrupper som International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), USAs National Fisheries Institute, og World Ocean Council, hvor medlemmene er avhengige av bærekraftig sjømatforsyning eller er avhengig av havets ressurser;
  • internasjonale organisasjoner, inkludert FNs Organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Det globale miljøfondet (GEF), Global Ocean Forum, GRID-Arendal (Norge), FNs utviklingsprogram, FNs miljøprogram, UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commission og Verdensbankgruppen.

Kontaktpersoner:

I Washington DC: Elisabeth Mealey emealey@worldbank.org, +1-202-4584475

Amy Stilwell astilwell@worldbank.org, +1-202-4584906

I Singapore: Elaine Tsai itsai@worldbank.org, +65171266 eller Leonora Aquino-Gonzales lgonzales@worldbank.org, +639285020354

I Norge:  Thor-Jürgen Greve Løberg, GRID-Arendal, tloberg@grida.no, +47 92 82 37 45,

For mer info:

www.globalpartnershipforoceans.org,
www.economistconferences.asia/event/world-oceans-summit

Mandag 27 feb 2012
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)