News > Pressemeldinger (Norwe ... > Ny rapport presenterer ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Ny rapport presenterer grafisk framstilling av klimaendringer for Latin-Amerika og Karibia

Cancún (Mexico) og Arendal (Norge), 6. desember 2010 - Utfordringene som klimaendringer utgjør for Latin-Amerika og Karibia har blitt presentert i grafisk detalj i en ny publikasjon av FNs miljøprogram (UNEP). Ved hjelp av diagrammer, grafer og kart viser Vital Climate Change Graphics for Latin America and the Caribbean de viktigste tegnene på klimaendringer i regionen, deres fysiske virkninger (for eksempel miljøskader og en økning i sykdommer), og beregner dagens nivåer av klimagassutslipp og muligheter for å redusere disse.

View online

Blant dusinvis av klimafakta og tall, viser rapporten at antall personer i Latin-Amerika og Karibia (LAK) som er påvirket av ekstreme temperaturer, skogbranner, tørke, stormer og oversvømmelser økte fra 5 millioner i 1970-årene til mer enn 40 millioner mellom 2000 og 2009. Samlet har ugunstige værforhold kostet regionen mer enn 40 milliarder USD de siste ti årene. For Mexico vil de økonomiske kostnadene av klimaeffekter fram til 2100 i gjennomsnitt nå 6,22% av dagens BNP. Slike kostnader vil intensivere budsjettbegrensninger i Latin-Amerika og Karibia, og kan vanskeliggjøre forsøk på å redusere fattigdom og nå tusenårsmålene.

Rapporten, som er produsert i samarbeid med avdelingen for bærekraftig utvikling og menneskelige bosettinger i FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC) og UNEPs senter for polar forskning, GRID-Arendal, gir også framtidige klimascenarier for regionen. Grafikk viser at innen 2050 vil temperaturøkninger på havoverflaten føre til hyppigere bleking av korallrev, med en negativ innvirkning på turisme og fiske.

Klimaendringer har effekter på helse, ikke bare gjennom hetebølger og vannbårne sykdommer, men også som følge av utvidelsen av geografiske områder som bidrar til overføring av vektorbårne sykdommer. Rapporten viser at i 1970 var det bare et lite antall land i Latin-Amerika og Karibia hvor det fantes mygg som overfører gulfeber, denguefeber og malaria, men at innen 2002 ble de aller fleste i regionen påvirket av disse tropiske sykdommene.

Selv om Latin-Amerikas og Karibias bidrag til drivhusgassutslipp bare utgjør 8% av verdens utslipp – ekskludert de som er knyttet til endringer i arealbruk – vil de forventede endringer i klimaet i løpet av dette århundret med sikkerhet ha en betydelig innvirkning på regionen.

Med bakgrunn i en historisk analyse av variabler som temperatur, nedbør og havnivå skisserer Vital Climate Change Graphics for Latin America and the Caribbean effektene og årsakene til disse klimafenomenene. Rapporten viser at landene i regionen vil trenge store ressurser og assistanse for å redusere sin sårbarhet og øke sin motstandsdyktighet mot de skadelige virkningene av klimaendringer.

Samtidig understreker rapporten det økende behovet for regional samordning og deling av beste praksis i å definere bærekraftig politikk, teknologi og investeringsalternativer for å redusere klimagassutslipp, gjennom å ekspandere kilder til ren og fornybar energi, øke energieffektiviteten og vedta energibesparende tiltak.

Når det gjelder regionens skogressurser, viser grafikken behovet for rask reduksjon av utslipp som følge av avskoging og skogforringelse, slik at en kan snu den rådende negative trenden og på en god måte takle en sentral utfordring for regionens velstand ved å arbeide for å motvirke effektene av klimaendringer.

Innenfor de tre hovedområdene i rapporten – manifestasjoner av klimaendringer, effekter av klimaendringer og klimagassutslipp, og avbøtende tiltak – har mange land i regionen allerede igangsatt konkret politikk, investeringsstrategier og løsninger for å håndtere utfordringen. Disse suksesshistoriene og beste praksis må nå bli utbredt og innarbeidet på nasjonalt og regionalt nivå for å fremme vekst, arbeidsplasser og strategier for bærekraftig utvikling som bidrar til å bekjempe fattigdom.

Hovedbudskap

  • Enhver løsning på klimaendringene, som et globalt problem, må være basert på deltakelse fra alle land, med anerkjennelse av felles og differensiert ansvar. Latin-Amerika og Karibia som region må gradvis gjennomføre overgangen til en bærekraftig utviklingsstrategi med lave karbonutslipp og som fremmer likeverd og sosial inkludering.
  • Latin-Amerika og Karibia som helhet slipper ut færre tonn CO2 per innbygger enn verdensgjennomsnittet. Når de totale utslippene inkludert arealbruksendring vurderes, kommer LAK likevel dårlig ut sammenlignet med andre regioner med hensyn til utslipp av CO2-ekvivalenter per 1 million dollar av BNP. Regionen slipper ut 1152 tonn CO2-ekvivalenter for hver 1 million dollar av BNP sammenlignet med 481 tonn CO2-ekvivalenter per 1 million dollar som slippes ut av OECD-landene.
  • Virkningene av klimaendringer i regionen er allerede betydelige (riktignok med forskjeller fra land til land), særlig i forhold til landbrukssektoren, befolkningens helse, tilgang på vann, turisme, urban infrastruktur, og biologisk mangfold og økosystemer.
  • Latin-Amerika og Karibia har nylig sett en økning i ekstreme klimahendelser, og med det en økning i antall personer som berøres. De beregnede kostnadene for skader fra disse ekstreme klimahendelsene de siste ti årene overstiger 40 milliarder dollar.
  • For Mellom-Amerika tilsvarer beregningene av de akkumulerte økonomiske kostnadene av klimaendringer fram til år 2100 ca 54% av subregionens BNP for 2008 under scenario A2, og 32% av BNP for 2008 under scenario B2.
  • I dag har LAK 1003 prosjekter i ulike stadier innenfor rammen av Clean Development Mechanism (CDM - ren utviklingsmekanisme). Landene i regionen med flest CDM-prosjekter er Brasil, Mexico, Chile og Colombia. Det største antall CDM-prosjekter (87% av totalen) er innen områdene fornybar energi og metanreduksjon.
  • Mellom 2000 og 2007 fikk regionen ca 1,4 milliarder dollar (i dagens valuta) i offisiell bistand for å bekjempe klimaendringene.
  • Betydningen av skog med hensyn til klimaendringer ligger i skogens store potensial for klimatiltak. Panama, Bolivia og Paraguay er en del av UN-REDD-programmet (Reduksjon av utslipp fra avskoging og skogforringelse) som hjelper utviklingsland med å formulere og gjennomføre nasjonale REDD+strategier. I tillegg gjennomfører en rekke land i regionen tiltak for bevaring og forvaltning av skog.
  • Anslag under de ulike utslippsscenariene tyder på at dagens former for produksjon, distribusjon og forbruk må endres radikalt for at en skal kunne bevege seg mot økonomier med lavere nivåer av CO2-utslipp og større sosial inkludering.

Merknader til redaktørene

Hele rapporten – Vital Climate Change Graphics for Latin America and the Caribbean –kan lastes ned fra http://www.grida.no/publications/vg/lac2

Om UNEP

FNs Miljøprogram (United Nations Environment Programme), er en interstatlig organisasjon som er verdensledende på miljø, og er anerkjent autoritet for kunnskap om nåværende status og trender i verdens miljø. Oppgaven til UNEP er å utøve lederskap og fremme samarbeid innen omsorg for miljøet, samt inspirere, informere og myndiggjøre nasjoner og folk til å forbedre sin livskvalitet uten å svekke mulighetene til framtidige generasjoner (www.unep.org).

Om ECLAC

Avdelingen for bærekraftig utvikling og menneskelige bosettinger i FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC), sammen med de andre avdelingene til ECLAC, er aktiv i å vurdere framgang innen offentlig politikk, virkemidler og institusjoner, dedikert til å fremme vekst både i økonomisk, miljømessig og sosial kapital i landene i Latin-Amerika og Karibia. ECLAC analyserer spesielt økonomien i klimaendringene (www.cepal.org).

Om GRID-Arendal

GRID-Arendal er et samarbeidssenter til FNs Miljøprogram (UNEP) i Sør-Norge. Oppgaven til GRID-Arendal, som ble grunnlagt i 1989, er å tilby miljødata, kommunikasjonstjenester og opplæring i å håndtere informasjon og gjennomføre evalueringer. Ved å arbeide med partnere i ulike land og regioner, er målet for GRID-Arendal å legge til rette for fri tilgang til, og utveksling av, informasjon til støtte for beslutninger og for å sikre en bærekraftig framtid (www.grida.no).

For mer informasjon, kontakt:

Nick Nuttall, UNEP Spokesperson / Head of Media, Tel: + 254 20 7623084, Mobil: + 254 733 632755, e-post: nick.nuttall@unep.org

Mara Murillo Correa, UNEP Regional Office for Latin America and the Caribbean, Tel: +507 305 3100, e-post: mara.murillo@pnuma.org

Ieva Rucevska, GRID-Arendal, Tel:  +47 92 89 54 83

Mandag 06 des 2010
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
juni (1)
mars (2)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)