News > Pressemeldinger (Norwe ... > Fremtiden for gorillae ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Fremtiden for gorillaer i Afrika er usikker

Doha, 24. mars 2010 – Gorillaer kan i stor grad ha forsvunnet fra store deler av Kongo-bassenget ved midten av 2020-tallet, med mindre det gripes inn raskt for å sikre leveområder og motarbeide krypskyting, sier FN og Interpol – verdens største internasjonale politiorganisasjon.

 

The report is available in PDF format
and as interactive e-book

Tidligere beregninger fra FNs miljøprogram (UNEP), gjort i 2002, anslo at bare 10 prosent av de opprinnelige utbredelsesområdene ville være igjen i 2030.

Disse anslagene synes nå å være for optimistiske, gitt en intensivering av presset, herunder ulovlig hogst, gruvedrift, trekullproduksjon og økt etterspørsel etter ’bushmeat’ (kjøtt av ville dyr), hvorav en økende andel er apekjøtt.

Utbrudd av Ebola-virus er enda en bekymring. Disse har drept tusenvis av menneskeaper, inkludert gorillaer, og ifølge enkelte estimater vil opp til 90 prosent av dyrene som blir smittet dø.

Den nye rapporten, som ble lansert på et møte i konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES), som finner sted i Qatar, sier situasjonen er spesielt kritisk i det østlige Kongo (DRC), hvor en stor del av den eskalerende skaden er knyttet til militser som opererer i regionen.

Rapid Response Assessment-rapporten, med tittelen “The Last Stand of the Gorilla – Environmental Crime and Conflict in the Congo Basin”, sier militser i den østlige delen av DRC står bak mye av den ulovlige handelen som kan være verdt flere hundre millioner dollar i året.

Den sier at smuglete eller ulovlig utvunnete mineraler som diamanter, gull og koltan sammen med tømmer krysser grenser, går via mellommenn og selskaper før de sendes videre til land i Asia, EU og i Gulfen.

Eksporten av tømmer og mineraler er anslått å være to til ti ganger det offisielt registrerte nivået, og det hevdes at den blir håndtert av frontselskaper i Kenya, Uganda, Rwanda og Burundi.

Militser – en nøkkelforbindelse

Den illegale handelen er delvis på grunn av at militsene har kontroll over grenseoverganger som, sammen med innkreving av veiavgifter, kan generere mellom 14 millioner og 50 millioner dollar årlig, noe som igjen bidrar til å finansiere virksomheten deres.

I mellomtiden har usikkerheten i regionen drevet hundretusener av mennesker til flyktningeleirer. Hogst- og gruvedriftleirer, kanskje med forbindelser til militser, ansetter krypskyttere for å levere bushmeat til flyktninger og markeder i byer i hele regionen.

Achim Steiner, FNs undergeneralsekretær og direktør i FNs miljøprogram (UNEP), sa: ”Dette er en tragedie for menneskeapene og også for utallige andre arter som blir påvirket av denne økende og altfor ofte ulovlige handelen.”

”Til syvende og sist er det også en tragedie for menneskene som lever i de berørte lokalsamfunnene og landene. Disse naturverdiene tilhører dem: de underbygger liv og livsgrunnlag for millioner av mennesker. Kort sagt er det miljøkriminalitet og tyverier utført av de få og mektige på bekostning av de fattige og sårbare,” la han til.

Steiner sa at han hilser velkommen Interpols involvering, og oppfordret det internasjonale samfunnet til å trappe opp støtten til deres program for miljøkriminalitet. Han understreket også betydningen av å styrke traktater som Lusaka-avtalen om samarbeid om håndhevelsesoperasjoner rettet mot ulovlig handel med vill fauna og flora, som opererer i åtte østlige og sørlige afrikanske land til støtte for CITES.

Den nye Rapid Response Assessment-rapporten anbefaler også en større rolle for MONUC, FNs fredsbevarende operasjon i DR Kongo, som hovedsakelig opererer i Nord- og Sør-Kivu.

Å styrke deres mandat i form av støtte til viltvoktere og kontroll av grenseoverganger, i samarbeid med nasjonale tollvesen og internasjonale organer, kan bidra mye til å redusere de inntektsbringende aktivitetene til militsene og deres rolle i den ulovlige handelen. Dette ville igjen bidra til å skape fred for folk i regionen.

David Higgins, leder av Interpols program for miljøkriminalitet, sa: ”Gorillaene er enda et offer for ringeakten som organiserte kriminelle gjenger viser for nasjonale og internasjonale lover som tar sikte på å forsvare ville dyr. Den rettshåndhevelsen som det svares med må være internasjonalt koordinert, sterk og forent, og Interpol har en unik posisjon for å legge til rette for dette.”

”Vi er forpliktet til å bekjempe alle former for miljøkriminalitet på verdensbasis. Interpol har mandat til å gjøre det ved å gi politiet i alle våre 188 medlemsland den etterretningsinformasjon, operasjonelle støtte og kapasitetsbygging som er nødvendig for å bekjempe denne verdensomspennende kriminaliteten.”

Rapporten, utgitt i FNs internasjonale år for biologisk mangfold, er basert på vitenskapelige data, nye undersøkelser inkludert satellittkartlegging, intervjuer, granskinger og en analyse av bevis levert til FNs sikkerhetsråd.

Den har blitt utarbeidet av UNEP og er delvis en oppdatering av deres analyse fra 2002 med tittelen ”The Great Apes – The Road Ahead”.

2002-rapporten sa den gang at rundt 28 prosent, eller ca 204.900 kvadratkilometer av de gjenstående leveområdene for gorillaer i Afrika, kunne klassifiseres som ”relativt uforstyrret”.

”Hvis infrastrukturen fortsetter å spre seg på dagens nivå, blir området som er igjen i 2030 anslått til 69.900 kvadratkilometer, eller bare 10 prosent. Det beløper seg til et 2,1 prosents, eller 4.500 kvadratkilometers, årlig tap av lavpåvirkete leveområder for gorillaer spredt over stater som Nigeria, Gabon, Kamerun og Kongo,” ifølge rapporten på det tidspunktet.

Christian Nellemann, senioroffiser ved UNEP's GRID-senter i Arendal, som var hovedforfatter av 2002-rapporten og som har ledet den nye, sa at den opprinnelige analysen hadde undervurdert omfanget av handel med bushmeat, økningen i tømmerhogst og virkningen av Ebola-viruset på bestandene av menneskeaper.

”Med dagens akselererende hastighet på krypskyting etter bushmeat og tap av leveområder, kan gorillaene i Kongo-bassenget nå forsvinne fra de fleste av sine nåværende områder innen ti til femten år,” sa Nellemann.

”Vi observerer en nedgang i dyrelivet i mange deler av regionen, og også sidevirkninger på krypskyting utenfor regionen og på krypskyting etter elfenben og horn fra neshorn, som ofte involverer krypskyttere og smuglere som opererer fra Kongo, Uganda, Rwanda og Burundi, til kjøpere i Asia og videre,” la han til.

Ian Redmond, utsending for Great Ape Survival Partnership, etablert av UNEP og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), sa at å slå ned på apekjøtt i bushmeat-handelen ikke ville skade lokalbefolkningen.

”Apekjøtt er bare en liten andel av de millioner tonn bushmeat som blir spist hvert år i Kongo-bassenget, så å fjerne den fra kosten til forbrukerne ville ikke i stor grad påvirke deres inntak av protein – men det ville hjelpe til med å stanse den nåværende nedgangen i gorillabestander som blir utsatt for jakt og som på grunn av sine komplekse sosiale strukturer, er så følsomme for drap på enkeltindivider,” sa han.

Rapporten inneholder likevel noen positive nyheter. En ny og hittil upublisert undersøkelse i et område av det østlige Kongo, i sentrum av konfliktsonen, har oppdaget 750 kritisk truete østlige lavlandsgorillaer.

Den andre gode nyheten er at fjellgorillaer i Virunga, et område som deles av Rwanda, Uganda og DR Kongo, har overlevd i flere perioder med ustabilitet. Og dette er resultatet av samarbeid på tvers av grensene mellom de tre landene, inkludert bedre rettshåndhevelse og deling av godene med lokalsamfunnene.

Dette er også på grunn av innsatsen til modige viltvoktere som i fjor, for eksempel, destruerte over 1.000 ovner brukt i produksjon av trekull i Virunga nasjonalpark. Men dette har skjedd til en pris – over 190 Virunga-parkvoktere har blitt drept på post de siste årene, og gjerningsmennene antas å være militser bekymret for tap av inntekter.

Både UNEP og Interpol sier at det må mobiliseres betydelige ressurser og trening av politi og parkvoktere på stedet, herunder langsiktig kapasitetsbygging. Dette inkluderer midler til å støtte og etterforske transnasjonal miljøkriminalitet i regionen, inkludert de angjeldende selskapene i og utenfor Afrika, hele veien til forbrukerne.
The College of African Wildlife Management i Mweka, nær Kilimanjaro (Tanzania) har samarbeidet med UNEP i å utvikle nye programmer mot krypskyting som en del av utviklingen av rapporten. Høgskolen trener opp viltvoktere i hele Øst-Afrika.

En UNEP-rapport som ble publisert i 2007 med tittelen ”The Last Stand of the Orangutan” understreket lignende trusler mot menneskeaper i Asia. Siden da har den indonesiske regjeringen lyktes med å trappe opp rettshåndhevelsen i mange av sine parker – og disse forbedringene kan gjentas i Kongo-bassenget.

Rapporten “The Last Stand of the Gorilla – Environmental Crime and Conflict in the Congo Basin” er finansiert av regjeringen i Frankrike og Great Ape Survival Partnership (GRASP) etablert av UNEP og UNESCO.


Merknader til redaktørene

Rapporten “The Last Stand of the Gorilla – Environmental Crime and Conflict in the Congo Basin” er tilgjengelig på www.unep.org eller www.grida.no, inkludert grafiske fremstillinger i høy og lav oppløsning for fri bruk i publikasjoner.

Rapporten vil bli lansert kl 8:30 GMT den 24. mars på den 15. konferansen for partene i konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES) i Doha (Qatar).

For mer informasjon om Great Ape Survival Partership (GRASP), gå til www.unep.org/grasp

For mer informasjon, kontakt:

Nick Nuttall, UNEP Spokesperson / Head of Media, Tel: + 254 20 7623084, Mobil: + 254 733 632755, e-post: nick.nuttall@unep.org

Anne-France White, Associate Information Officer, Tel: +254 20 762 3088, Mobil: + 254 728 600494, eller e-post: anne-france.white@unep.org

Ved GRID-Arendal: Janet Fernandez Skaalvik, Communication Services and Outreach

En UNEP-nyhetsmelding

Onsdag 24 mar 2010
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
juni (1)
mars (2)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)