News > Pressemeldinger (Norwe ... > På tide å lege den glo ...

Pressemeldinger (Norwegian)

På tide å lege den globale flodbølgen av sykt vann

22. mars 2010, Nairobi og Rio de Janeiro – Å omforme avløpsvann fra å være en stor helse- og miljøfare til å bli en ren, trygg og økonomisk attraktiv ressurs fremstår som en hovedutfordring i det 21. århundre.

Det er en utfordring som vil fortsette å intensiveres ettersom verden gjennomgår rask urbanisering, industrialisering og økende etterspørsel etter kjøtt og andre matvarer, med mindre avgjørende tiltak gjennomføres, sier en ny FN-rapport som offentliggjøres i dag.

Den nye rapporten med tittelen Sick Water? sier at rundt to millioner tonn avfall, anslått til å tilsvare to milliarder tonn avløpsvann (se merknader til redaktørene) daglig slippes ut i elver og hav. Dette sprer sykdom til mennesker og skader viktige økosystemer som korallrev og fisk.

Avløpsvann er en blanding av gjødselavrenning, kloakk, industrielt avfall, jordbruks- og annet avfall.

Rapporten sier at omfanget av det skitne vannet innebærer at flere mennesker nå dør av forurenset vann enn av alle former for vold, inkludert kriger. Skittent vann er også en viktig faktor i fremveksten av oksygenfattige eller døde soner i sjøer og hav over hele kloden.

Likevel kan mange av stoffene som gjør avløpsvann forurensende – for eksempel nitrogen og fosfor – også være nyttig som gjødsel i landbruket. Avløpsvann kan også generere gasser som kan drive små kraftverk eller brukes til matlaging.

Rapporten påpeker at allerede blir rundt 10 prosent av verdens befolkning forsynt med mat som har blitt dyrket ved hjelp av avløpsvann til vanning og gjødsel, og med bedre ledelse og opplæring av bønder kunne dette økt betydelig.

Rapporten, som blir lansert på Verdens Vanndag, går så langt som å si at konsentrasjonen av næringsstoffer i avløpsvann kunne forsyne mye av det nitrogen, fosfor og kalium som normalt kreves for planteproduksjon. Andre verdifulle mikro-næringsstoffer og organisk materiale som finnes i avløpsvann vil også gi fordeler.

Noen løsninger

Rapporten understreker at å redusere volum og konsentrasjon av avløpsvann vil kreve flere tiltak som spenner fra å redusere avrenning fra husdyr og åkre til bedre behandling av menneskelig avfall.

Noen løsninger kan innebære vanngjenvinningssystemer og kloakkrenseanlegg til flere millioner eller milliarder dollar. Rapporten viser til suksessen som er oppnådd av slike anlegg på feriestedet Nusa Dua på Bali i Indonesia.

Andre kan innebære å investere og re-investere i naturens naturlige rensesystemer, som inkluderer våtmarker, mangrover og saltmyrer.

Studier i Mississippi-dalen i USA indikerer at verdien av et restaurert våtmarksområde kan være så høy som over 1000 dollar per hektar hvis hele spekteret av tjenester, fra vannfiltrering til rekreasjon, blir tatt med i beregningen.

Etablering av markeder og økonomiske virkemidler for slike tjenester kunne tilby den type økonomiske insentiver som favoriserer bevaring og restaurering fremfor drenering av våtmarker til jordbruksland.

Andre løsninger kan være i liten skala. Rapporten omtaler korallkysten på Fiji, hvor det har blitt anslått at opptil 40 prosent av de skadelige næringsstoffene som slippes ut i det marine miljøet er fra griser, som produserer tre ganger så konsentrert nitrogenavfall som mennesker gjør.

Sagflismadrasser som suger opp avrenningen fra grisebingene er nå innført, og den brukte sagflisen sendes til nærliggende gårder som gjødsel. Utslippene til kystområdene har blitt kuttet ned, og bøndene er også fornøyde. Dette fordi de mer komfortable sagflismadrassene synes å ha gjort grisene gladere og dermed større, slik at bøndene har mer kjøtt å selge.

Achim Steiner, FNs undergeneralsekretær og UNEP-direktør, sa: ”Hvis verden skal trives, enn si overleve, på en planet med seks milliarder mennesker som vil bli over ni milliarder i 2050, trenger vi alle å bli smartere og mer intelligente når det gjelder hvordan vi håndterer avfall, inkludert avløpsvann”.

”Tallenes tale er grell - forurensning fra avløpsvann dreper folk, bokstavelig talt, faktisk dør to millioner barn årlig som følge av forurenset vann. Virkningene på miljøet som helhet, og særlig det marine miljøet, er også tankevekkende,” la han til.

”Men rapporten peker også på de rike Grønn Økonomi-relaterte mulighetene til å snu en stadig større utfordring til en mulighet med flere fordeler. Disse inkluderer besparelser fra reduserte gjødselkostnader for bøndene og insentiver for å bevare økologisk infrastruktur som våtmarker, foruten nye nærings- og jobbmuligheter innen teknisk ekspertise og naturforvaltning,” sa Steiner.

Anna Tibajuka, direktør for UN-Habitat, sa: ”Avløpsvann fra byer og industri bestående av sedimenter, næringsstoffer, organisk materiale, spormetaller og plantevernmidler, for å nevne noe, påvirker negativt hele næringskjeden og dermed den menneskelige helse”.

”Mange vann- og sanitæranlegg, spesielt i utviklingsland, blir tvunget til å bruke flere økonomiske ressurser på vannrensing på grunn av økt forurensning. Overflødige næringsstoffer og avløpsvann kan også føre til ukontrollert vekst av alger og vannplanter som vannhyasint, som forårsaker praktiske problemer for marin transport, fiske og i inntak for vann, vannkraft og vanningsanlegg,” la hun til.

”Det er mitt håp at aktivitetene som pågår globalt i dag, vil øke offentlig oppmerksomhet om utfordringene menneskeheten har når det gjelder vannkvalitet, og behovet for å forplikte seg til konkrete tiltak på alle nivåer,” sa Tibajuka.
Christian Nellemann, en av rapportens hovedforfattere, tilføyde: ”Enkelte anslag tyder på at rundt 2 millioner tonn avfall går ut i kloakksystemer hver dag: dette kan produsere godt over to milliarder tonn forurenset vann hver eneste dag, 365 dager i året, rett inn i våre ferskvannskilder og hav”.

Rapid Response Assesment-rapporten, med den fulle tittelen “Sick water? The central role of wastewater management in sustainable development” har blitt utarbeidet av en egen arbeidsgruppe bestående av FNs miljøprogram (UNEP), FNs bosetningsprogram (UN-HABITAT) og FNs generalsekretærs rådgivende organ for vann og avløp (UNSGAB).

Den har også engasjert eksperter fra UN Water og UNEPs GRID-Arendal i Norge, og ble lansert i dag ved UNEPs hovedkvarter og på World Urban Forum i Rio de Janeiro, i forbindelse med Verdens Vanndag som i år har temaet ”Rent vann for en sunn verden”.

Rapporten viser at konsekvensene av dårlig håndtering av avløpsvann og forfallende kloakksystemer ikke bare koster milliarder av dollar og degraderer økosystemer, de truer også oppnåelsen av tusenårsmålene, bærekraftig utvikling, jobber, arbeidsproduktivitet og helse for flere hundre millioner mennesker på verdensbasis.

I kontrast til dette understreket en fersk rapport fra UNEPs Initiativ for Grønn Økonomi de økonomiske fordelene ved å investere i denne ressursen. Den hevder at hver dollar investert i rent vann og sanitære forhold gir en tilbakebetaling på 3 til 34 dollar, avhengig av region og teknologien som blir brukt.

Noen tall og fakta fra rapporten

 • Minst 1,8 millioner barn under fem år dør hvert år av vannrelaterte sykdommer, noe som tilsvarer ett barn hvert 20. sekund.
 • Det anslås at nær 90 prosent av alle diarétilfeller, som dreper rundt 2,2 millioner mennesker hvert år, er forårsaket av utrygt drikkevann og dårlig hygiene.
 • Over 50 % av verdens tilfeller av underernæring har sammenheng med diaré eller infeksjoner av innvollsorm. Diaré-sykdommer kommer på andreplass etter luftveisinfeksjoner når det gjelder tapt arbeidsproduktivitet på grunn av sykdom.
 • Over halvparten av verdens sykehussenger er opptatt av mennesker som lider av sykdommer forbundet med forurenset vann.
 • Nesten 900 millioner mennesker mangler tilgang til trygt drikkevann, og anslagsvis 2,6 milliarder mennesker mangler tilgang til grunnleggende sanitære forhold. Sør-Asia og Afrika sør for Sahara har den høyeste andelen, hvor  henholdsvis rundt 221 millioner og 330 millioner lever uten grunnleggende sanitære forhold.
 • 90 prosent av avløpsvannet som slippes ut daglig i utviklingsland er ubehandlet. 80 % av all forurensning til havet er landbasert – mesteparten av dette er avløpsvann, som skader korallrev og fiskeriområder.
 • Hver av oss bruker – og kaster – hver dag mellom 150 og 600 liter vann – 60-150 liter per person per dag i utviklingsland, til 500-800 liter per person per dag i den industrialiserte verden.
 • Folk i den industrialiserte verden genererer 5 ganger mer avløpsvann per person enn i utviklingslandene - men behandler over 90 % av avløpsvannet i forhold til bare noen få prosent i utviklingsland.
 • Bedret håndtering av avløpsvann har resultert i betydelige miljøforbedringer i mange europeiske elver, men døde soner i havet er fortsatt økende over hele verden.
 • Jordbruket står for rundt 70-90 % av alt vann som forbrukes, hovedsakelig for vanning. Men store mengder går også tilbake til elvene i form av avrenning – nær halvparten av alt organisk materiale i avløpsvannet kommer fra landbruk.
 • Industrielt avfall, plantevernmidler fra landbruk og slagg fra gruvedrift skaper også alvorlig helserisiko og truer vannressurser, noe som koster milliarder dollar å overvåke, og mye mer å rense.
 • Bruk av flaskevann øker, men det tar 3 liter vann for å produsere én liter flaskevann - og i USA alene ytterligere 17 millioner fat olje.
 • På verdensbasis blir 200 000 millioner liter vann produsert hvert år, noe som også skaper et enormt avfallsproblem av brukte plastflasker.
 • 20 millioner tonn fosfat blir utvunnet for å gjødsle avlinger, og det er fare for at det kan bli mangel på naturlig fosfat de neste tiårene.
 • Nesten halvparten av fosfatet som brukes i jordbruket blir vasket bort og ender opp i elver og hav hvor den er med på å utløse algeoppblomstring som igjen kan skade økosystemer og fiskebestander.
 • Døde soner, som er havområder med redusert eller fraværende oksygennivå, har nå vokst til å dekke 245.000 km2 av det marine miljø. Dette omfatter Nord-Amerika, Karibia, Europa og Asia.
 • Avløpsvann genererer også metan, en klimagass 21 ganger kraftigere enn CO2. Det genererer også lystgass som er 310 ganger sterkere enn CO2:
 • Det anslås at avløpsrelaterte utslipp av metan og lystgass vil stige med henholdsvis 25 og 50 prosent på bare et tiår.
 • Klimaendringer kan forverre problemene med tørke som konsentrerer forurensning fra avløpsvann i elver og innsjøer, og flere oversvømmelser som blir for mye for de aldrende kloakksystemene i byer og tettsteder.

Rapporten gir seks viktige anbefalinger:

 • Landene bør vedta en tverrsektoral tilnærming med økosystembasert forvaltning for å håndtere økende produksjon av avløpsvann
 • Landene må etablere nasjonale planer fra vannkilde til hav, og utarbeide nasjonale til lokale strategier. Over 70 % av vannet brukes til vanning i jordbruket
 • Finansiering og investeringer er presserende behov, og må ta tak i både design, restaurering av økosystemer, konstruksjon, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. Offentlig forvaltning av vannforsyning og avløp har gitt best resultater for felleskapets beste, mens privat sektor i hovedsak er gunstig når det gjelder å forbedre drift og vedlikehold
 • Lokalsamfunn og nasjoner bør planlegge for mer ekstremvær og økende urbanisering i fremtiden
 • For å få til effektiv håndtering av avløpsvann må både sosiale, kulturelle, miljømessige og økonomiske aspekter nøye vurderes
 • Utdanning har en avgjørende rolle å spille i forvaltning av vann og håndtering av avløpsvann, ved å hjelpe til med å forhindre at det sløses med vann og næringsstoffer og sikre at fremtidige muligheter for sysselsetting og utvikling ikke kastes bort.


Merknader til redaktørene

Rapporten “Sick water? – the central role of wastewater management for sustainable development” er tilgjengelig på www.unep.org eller www.grida.no, inkludert grafiske fremstillinger i høy og lav oppløsning for fri bruk i publikasjoner. Kilder til fotografiene finnes på baksiden av rapporten.

2 milliarder tonn avløpsvann kontra to millioner tonn avfall: De to millioner tonnene gjelder tørrvekten av faste stoffer og andre materialer som går ut i elver og det marine miljøet. To milliarder tonn eller mer er anslått vekt av både faste stoffer og selve det forurensete vannet.
Beregningen er: 2 millioner tonn avfall og 1500 km3 avløpsvann per år som er 4,1 km3 per dag – noe som er 2 milliarder tonn eller mer daglig, avhengig av definisjonen av avløpsvann.

For mer informasjon, kontakt:

Nick Nuttall, UNEP Spokesperson / Head of Media, Tel: + 254 20 7623084, Mobil: + 254 733 632755, e-post: nick.nuttall@unep.org

Anne-France White, Associate Information Officer, Tel: +254 20 762 3088, Mobil: + 254 728 600494, eller e-post: anne-france.white@unep.org

Ved GRID-Arendal: Janet Fernandez Skaalvik, Communication Services and Outreach

En UNEP-nyhetsmelding

Mandag 22 mar 2010
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
juni (1)
mars (2)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)