News > Pressemeldinger (Norwe ... > Truslene mot miljøet k ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Truslene mot miljøet kan håndteres av naturbaserte virksomheter for fattige på landsbygda

Flere naturbaserte virksomheter kan bety høyere inntekter for de av verdens fattige som bor på landsbygda. Metoden, som skisseres i Rapport om Verdens Ressurser 2008, kan også forbedre en fattig landsbygds motstandsdyktighet overfor farer som truer samfunn og miljø, som for eksempel klimaendringer.

Tre fjerdedeler av de 2.6 milliarder mennesker som lever på mindre enn 2 dollar dagen er avhengige av lokale naturressurser for sitt utkomme. Klimaendringer og forringelse av økosystemene truer levebrødet, og det er nødvendig å utforme strategier for å utvikle motstandsdyktighet og sikre stabile og levedyktige samfunn.

World Resources Report 2008: Roots of Resilience, som kan oversettes med “Motstandskraften kilder”,har sin Europa-publisering i Oslo den 11.november 2008. Rapporten hevder at naturbaserte tiltak fremmet på rett måte kan bedre leveforholdene på landsbygda over store deler av verden, og samtidig sette samfunn i stand til å møte trusler av økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig art.

Achim Steiner, FNs visegeneralsekretær og administrerende direktør i UNEP (FNs miljøprogram), sier følgende: ”Fattigdommen vil aldri forsvinne dersom vi ikke sa forstandig forvaltning av verdens naturressurser. Det finnes utallige modeller og analyser som viser hvordan økosystemer kan forvaltes for å få fart på den økonomiske veksten på landsbygda og samtidig nå målet om et bærekraftig miljø. Det haster! Disse modellene og planene må bli alminnelig kjent i en verden som står overfor klimamessige utfordringer, og der vi raskt nærmer oss de grensene som planeten setter for livets evne til å fornye seg selv".

”Roots of Resilience” konkluderer med at tre faktorer må vektlegges:

  • Eiendomsforhold: Grunnlaget for et godt styresett innebærer en overføring av råderett over lokale ressurser til de fattige og aktiv støtte til kravet om en bedre ressursforvaltning.
  • Kapasitet: Lokalsamfunnene må settes i stand til å forvalte økosystemene, få i gang miljøvennlig virksomhet og fordele inntektene fra disse tiltakene på en rettferdig måte.
  • Bindeledd: fleksible nettverk som binder sammen og styrker økobaserte tiltak vil sette folk i stand til å tilpasse seg, lære, finne markeder og utvikle bedrifter som kan klare seg selv og bli en del av landets og verdens økonomiske systemer.

”Lokalsamfunn har helt opplagt interesse av å holde ved like de økosysystememe som de er avhengige av”, tilføyer Manish Bapna, visepresident i World Resources Institute (WRI). "Men altfor ofte står de overfor omgivelser som svekker, istedenfor å styrke deres muligheter. Regjeringer og giverland spiller en sentral rolle ved å få på plass en god politikk. Institusjoner som kan ta vare på økosystemene, forbedre de fattiges økonomiske situasjon og styrke pågangsmotet må opprettes.

Ett av mange eksempler i rapporten er fra Bangladesh hvor prosjektet satte landsbybeboere i stand til å forvalte fiskerier og våtmarker på en bærekraftig måte. Da prosjektet begynte var det vanskelig å drive fiske, og fuglelivet i våtmarkene var borte. Det var mye kiving om fiskerettigheter, med opprivende følger for tilværelsen til landsbybeboerne, som var helt avhengige av økosystemet for å tjene til livets opphold.

Pilotprogrammet sørget for nye fiskerettigheter til landsbybeboerne. De fikk opplæring i fiskeriforvaltning og fikk tilgang til mikrolån for å starte opp ny forretningsvirksomhet. I løpet av de siste 8 årene førte dette til at fugle- og fiskebestanden kom seg igjen. Fiskefangstene økte med 140 % og inntektene økte lokalt med 33 %.

Rapporten inneholder anbefalinger til sentralmyndigheter, giverland og privat sektor om å delta i arbeidet med å skape et miljø som stimulerer til igangsetting av virksomheter på landsbygda og den nødvendige innsatsviljen og optimismen.

”Det internasjonale samfunn må hurtigst mulig sette denne modellen i sentrum for utviklingsstrategien. Ved å gjøre dette kan landene skape et mye sterkere engasjement og inspirere til det som trengs for å nå tusenårsmålene og bekjempe fattigdom og miljøproblemer”, sier Veerle Vandeweerd, som er direktør for Miljø- og Energiavdelingen under UNDP (FN’s Utviklingsprogram).

Verdensbankens president, Robert Zoellick, skriver i forordet til rapporten at "Økt motstandsevne må bli en del av svaret på de farer som klimaendringene utsetter oss for. Innsats som øker denne motstandsevnen og folks utholdenhet må være vårt første skritt på veien ut av fattigdommen".

”World Resources 2008” er blitt til gjennom en felles innsats av WRI, UNEP, UNDP og Verdensbanken.

Rapporten kan lastes ned gratis på www.wri.org  

UNDP (www.undp.org) er FNs globale nettverk for utvikling. Det er et organ som arbeider for forandring og for å knytte land sammen i tilegnelsen av kunnskap, erfaring og ressurser for å hjelpe folk med å skape seg et bedre liv. UNDP støtter folkegrupper i 166 land med å finne egne løsninger på globale og nasjonale utfordringer.

UNEP (www.unep.org ) sørger for ledelse og oppmuntrer til samarbeid for å ta vare på miljøet ved å inspirere, informere og ved å sette folk og land i stand til å øke sin livskvalitet, uten å sette tilværelsen for fremtidige generasjoner i fare.

Verdensbanken (www.worldbank.org ) er en viktig kilde til økonomisk og teknisk bistand i utviklingsland over hele verden.

The World Resources Institute (Verdens Ressursinstitutt) (www.wri.org ) er en uavhengig, upartisk og ikke-kommersiell organisasjon med en stab på over 100 vitenskapsmenn, økonomer, policyeksperter, foretaksanalytikere, statistikkanalytikere, kartografer og kommunikasjonseksperter som utvikler og iverksetter prinsipper som kan være nyttige når man skal ta vare på Jorden og gi folk et bedre liv.

Presskontakt: Janet Fernandez Skaalvik, Head of Communications, GRID-Arendal

Fredag 07 nov 2008
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
august (1)
juni (1)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
2004 (1)