News > Pressemeldinger (Norwe ... > Rapport om tilstanden ...

Pressemeldinger (Norwegian)

Rapport om tilstanden i verdens økosystemer lansert 30 mars 2005

Tilstanden i verdens økosystemer vil forverres og globale utviklingsmål trues, advarer eksperter

60 prosent av økosystemene som sørger for liv på Jorda svekkes. Det er konklusjonen i rapporten «The Millenium Ecosystem Assessment» som er laget av over 1300 forskere. Dette går utover tilgangen til rent vann, ren luft, klima, jordbruk og fiskerier. I følge forskerne kan skaden av disse ødeleggelsene øke betraktelig de neste femti årene.

Rapporten er laget av over 1300 forskere fra 95 land. Rapporten slår fast at den pågående ødeleggelsen av økosystemene gjør det vanskelig å nå FNs tusenårsmål som ble vedtatt av verdens ledere i FN i 2000.

Arbeidet for å forbedre helse og miljøvern og redusere fattigdom og sult vil neppe lykkes hvis det meste av økosystemene forringes, heter det i rapporten. Selv om bevisene er ufullstendige, slås det fast i rapporten at den pågående forringelsen av 15 av 24 økosystemer kan føre til brå endringer som vil påvirke folks levekår alvorlig. Nye sykdommer, dramatiske endringer i vannkvaliteten, «døde soner» langs kystene, kollaps av fiskerier og skifte i regionalt klima er noen av konsekvensene

Sammendragsrapporten understreker fire hovedfunn:

·         Mennesket har endret økosystemene raskere og mer omfattende de siste 50 årene enn i noen annnen periode. Dette har hovedsaklig skjedd for å møte et økende behov for mat, ferskvann, tømmer, fiber og brensel. Siden 1945 har mer land blitt gjort om til jordbruksland enn i det 18 og 19 århundre tilsammen. Mer en halvparten av all kunstig nitrogengjødsel, først laget i 1913, som er brukt på jorda, er blitt brukt siden 1985. Eksperter sier at dette har ført til et stort og for det meste irreversibelt tap av livsmangfoldet på jorda. Mellom 10-30 prosent av pattedyrene, fugler og amfibier er i dag utrydnings truet.

·         Velstandsøkning og økonomisk utvikling har skjedd på økende bekostning av verdens økologiske tilstand. Bare fire økosystems tjenester har blitt forbedret de siste 50 årene. Vi har økt avlingene, husdyrholdet og havbruk, og økt  CO2 utskilling for å regulere klimaet. Fiskeri og ferskvanns ressursene er nå langt under de nivåene som trengs for å dekke framtidens behov. Forskerne sier at disse problemene vil ha stor negativ effekt for fremtidige generasjoner

·         Ødeleggelsen av økosystemenes ytelsesevne kan bli betydelig større i løpet av første halvdel av dette århundret og er et hinder for å nå FNs tusenårsmål. I alle de fire utviklingsscenarioene som er undersøkt av forskerne antar de at man kan få progresjon i arbeidet med å eliminere sult, men langt langsommere enn det som behøves dersom man skal halvere antallet som lider av sult innen 2015. Forskerne advarer mot at ødeleggelsene av økosystemene som avskogning kan øke forekomstene av malaria og kolera, samt risikoen for nye sykdommer.  Dersom malaria som står for 11 prosent av sykdomstilfellene i Afrika hadde blitt eliminert for 35 år siden, ville kontinentets BNP ha økt med 100 milliarder dollar.

·         Utfordringen med å reversere ødeleggelsene av økosystemene, samtidig som behovene øker kan bli møtt under noen scenarioer som innebærer betydelige politiske og institusjonelle endringer. Det er snakk om store endringer som vi ikke engang ser starten på i dag. Rapporten nevner muligheter som finnes for å bevare eller utvide økosystemer som kan redusere de negative effektene. Bevaring av skog, som et eksempel kan, ikke bare bevare mangfoldet, men også sikre ferskvanns forsyninger og redusere CO2 utslippene.

”Den overordnede konklusjonen i denne rapporten er at mennesket kan redusere belastningen på naturen, samtidig som vi kan bruke den til å øke velstanden for alle”, sier styret for rapporten i en uttalelse. ”For å oppnå dette må vi ha en radikal omlegging i måten vi behandler naturen på i alle belsutnings nivåer og vi må finne nye måter å samarebeide mellom land, næringsliv og det sivile samfunn.Advarslene er der for oss alle. Framtiden ligger nå i våre hender.”   

Sammendragsrapporten konkluderer med at det er verdens fattigste som lider mest under endringene i økosystemene. Områdene som opplever de største problemene som en følge av ødeleggelser av økosystemer, -sub-Sahara, sentral Asia, noen regioner i Latin Amerika og deler av sør og sørøst Asia, opplever også de største utfordringene i å nå FN’s tusenårs mål. Sør for Sahara forventer man at antall fattige øker fra 315 millioner i 1999 til 404 millioner i 2015.

“Bare ved innsikt i vårt miljø og hvordan det virker, kan vi ta de riktige beslutningene for å beskytte det. Bare ved å verdsette alle våre verdifulle naturlige og menneskelige ressurser kan vi ha håp om å bygge en bærekraftig framtid,” sa Kofi Annan, generalsekretær i FN da han kommenterte framleggelsen av rapporten. ” The Millenium Ecosystem Assessment er et enestående bidrag til vårt globale oppdrag for utvikling, stabilitet og fred.”

Sammendragsrapportenav The Millenium Ecosystem Assessment er den første i en serie av syv slike sammendragsrapporter og fire tekniske bind som kartlegger miljøtilstanden i økosystemene og deres betydning for den menneskelige velstand. Denne rapporten lanseres sammen en uttalelse fra styret i MA kalt ”Living beyond our means: Natural Assets and Human Well-being.”

Dette fireårs programmet ble utformet gjennom et samarbeid mellom FN organisasjoner, internasjonale forskningsinstitusjoner og utviklingsorganisasjoner, med hjelp fra næringslivet og det sivile samfunnet. Global Environment Facility, en FN stiftelse har sammen David and Lucile Packard Foundation og Verdensbanken stått for finansieringen av arbeidet. Sekretariatet til rapporten er koordinert av FN’s miljøprgram UNEP.

MA er annerkjent av regjeringer som et tiltak for å møte behovet for en  statusrapport i forhold til behovene i fire internasjonale miljøavtaler, biodiversitets konvensjonen, konvensjonen for bekjempelse av ørkenspredning, Ramsar konvensjonen for beskyttelse av vårmarksområder og konvensjonen om spredning av arter. Rapporten er støttet av 22 av verdens ledende forsknings miljøer, inkludert The Royal Society of the U.K. og the Third World Academy of Sciences.  

MA’s arbeid er gjennomgått av et styre med 45 medlemmer, ledet av Dr Robert Watson, forksnings leder Verdensbanken og Drand Dr. A. H. Zakri, direktør for FN universitetets institutt for høyere studier. Rapport panelet som gjennomgår MA’s tekniske arbeid inkluderer 13 av verdens ledende forskere innenfor samfunns og naturvitenskap. Panelet er også ledet av Angela Cropper fra Cropper Foundation, og Dr. Harold Mooney fra Stanford University. Dr. Walter Reid er director for Millennium Ecosystem Assessment.

Lenke til rapporten og sammendragene: http://www.maweb.org//en/Newsroom.aspx

Spørsmål og svar side laget av GreenFacts.org: http://www.greenfacts.org/ecosystems/

Grafikk fra GRID-Arendal: http://www.maweb.org//en/Graphics.Figures.aspx

Onsdag 06 apr 2005
Alle (46)
2014 (1)
2012 (1)
2011 (1)
2010 (6)
2009 (5)
2008 (3)
2007 (6)
2006 (12)
2005 (10)
juni (1)
april (2)
mars (2)
2004 (1)